فایل کامل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی 2

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد جزوه نکات تکمیلی حسابرسی 2 می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود جزوه نکات تکمیلی حسابرسی 2,جزوه نکات تکمیلی حسابرسی 2,دانلود نکات تکمیلی حسابرسی 2,دانلود جزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پژوهش,پایان نامه,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

جزوه نکات تکمیلی حسابرسی2


جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حسابداری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

تعریف تورم: تورم را بعنوان افزایش در سطح عمومی قیمتها یا کاهش قدرت خرید پول تعریف نموده اند.

تعریف سود در اقتصاد: مبلغی است که در فاصله زمانی معین خرج شود بدون آنکه به اصل ثـروت (سـرمایه) لطمـهای

وارد نماید یا به عبارتی به مفهوم ارزش افزوده تلقی میگردد.

نکته: تورم میتواند ارزش سود را کاهش یا افزایش دهد و همواره بعنوان عاملی در جهت کاهش ارزش سود نمیباشد.

تورم بر روی صورتهای مالی تأثیر میگذارد و آنرا برای مصرف کنندگان اطلاعات بلااستفاده میسـازد، زیـرا پـول واحـد

اندازهگیری تمام رویدادهای مالی است و خود پول هم دچار نوسانات میشود، اما در حسابداری فرض مـورد قبـول ثابـت

بودن ارزش پول، در طول زمان است که در این زمینه پول را به مفهوم قدرت خرید در نظر میگیرند.

مقدار قدرت خرید عمومی پول: عبارتست از مقدار کالا و خدماتی که میتوانیم با مقدار معینی پول بدست آوریم.

سطح عمومی قیمتها: عبارتست از متوسط وزنی قیمت کل کالاها و خدمات در اقتصاد.

شاخص عمومی قیمتها:عامل اندازه گیری تغییرات در سطح عمومی قیمتها میباشد که پایه آن عدد 100 میباشد.

همچنین شاخص مقایسه سطح قیمتهای جاری نسبت به سال پایه میباشد.

معکوس شاخص عمومی قیمتها:100 یا شاخص پایه تقسیم بر شاخص سطح جاری مـیباشـد کـه نمایـانگر آنسـت.

قدرت خرید واحد پولی (مانند دلار) در سال جاری نسبت به سال پایه چگونه است.

دلایل استفاده از حسابداری تورمی: در نتیجه فرض ثبات ارزش پول و استفاده از صورتهـای مـالی برمبنـای بهـای

تمام شده تاریخی (در چارچوب اصل بهای تمام شده)، سود شرکتها بصـورت صـوری و غیرواقعـی گـزارش مـیگـردد و

صورتهای مالی شرکت برای تصمیمگیری استفاده کنندگان،گمراه کننده خواهد بود.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تورم برای شرکتها به شرح زیر میباشد:

الف) نقدینگی شرکتها (توان پرداخت بدهیها) ممکن است بقدری تنزل نماید که بحران اقتصادی بوجود آورد.

ب) با توجه به اینکه منابع اقتصادی به مقیاس زیادی براساس صورتهای مالی اختصاص مییابد در این تخصیص ممکن

است اثرات تورم در گزارشهای مالی نادیده گرفته شود.

ج) گزارش سودهای اغراق آمیز ممکن است سبب گردد که نسبتهای منطقی ساختار سرمایه در نظر گرفته شود.

ج) گزارش سودهای اغراق آمیز ممکن است سبب گردد که نسبتهای منطقی ساختار و سرمایه در نظر گرفته نشـود. در

نتیجه رقم سرمایه به نظر اندك خواهد آمد و در موقعیت نسبی این شرکتها در رقابت اقتصادی اثر نامطلوب دارد.

سؤالات چهارگزینه ای

1- موجودی مواد و کالا به داراییهای اطلاق میشود که:

الف) برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری میشود.

ب) به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرآیند تولید قرار دارد.

ج) به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات، خریداری شده و نگهداری میشود.

د) همه موارد

2- موجودیهای مواد و کالا شامل کدامیک از موارد زیر نمیباشد؟

الف) ملزومات مصرفی و مواد خام ب) موجودیهای کالای آماده برای فروش

ج) محصولات در جریان ساخت د) حسابهای جاری با اشخاص

3- در سیستم ثبت ادواری، هنگام خرید کالا، حساب ......... بدهکار میشود و هنگـام فـروش کـالا، کـاهش

موجودی در دفاتر ثبت ......... .

الف) خرید ـ میگردد. ب) خرید ـ نمیگردد.

ج) موجودی کالا ـ میگردد. د) موجودی کالا ـ نمیگردد.

4- در سیستم ثبت دائمی، هنگام خرید کالا، حساب ......... بدهکار میشـود و هنگـام فـروش کـالا، کـاهش

موجودی در دفاتر ثبت ......... .

الف) خرید ـ میگردد. ب) خرید ـ نمیگردد.

ج) موجودی کالا ـ میگردد. د) موجودی کالا ـ نمیگردد.

5- بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید در بر گیرنده ......... باشد.

الف) مخارج خرید

ب) مخارج تبدیل

ج) سایر مخارجی که واحد تجاری در جریان فعالیت معمول خود، برای رساندن کالا یا خدمات به مکان و شرایط فعلی

آن متحمل شده است.

د) همه موارد

پاسخ سؤالات چهارگزینه ای

1- گزینه د صحیح است. 2- گزینه د صحیح است.

3- گزینه ب صحیح است.

زیرا در سیستم ادواری موقع خرید، خرید کالا بدهکار میشود و موقع فروش، فروش بستانکار و کاهش موجودی موقع

فروش مربوط به ثبت در سیستم دائمی میباشد.

4- گزینه ج صحیح است.

5- گزینه د صحیح است.


فهرست مطالب


دو شیوه متفاوت حسابداری تورمی: .........................................................................................................10

تعیین شاخص برای حسابداری تورمی: .....................................................................................................10

انواع شاخصها:................................................................................................................................10

تعریف پارامترها:...............................................................................................................................11

فرآیند تعدیل صورتهای مالی براساس واحد پول ثابت (14.....................................................................:(C.M.A

محاسبه سود و زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی:........................................................................................17

فرآیند تبدیل سود یا زیان حاصل از فروش داراییهایینظیر اموال، ماشین آلات و تجهیزات:..........................................23

کارت ساعت ...................................................................................................................................27

ماشین ساعتزن ..............................................................................................................................27

حسابداری هزینه حقوق و دستمزد..........................................................................................................28

درآمد کارکنان (حقوق و دستمزد ناخالص).................................................................................................35

مالیات حقوق ..................................................................................................................................35

تفاوت بین کارکنان و پیمانکاران ............................................................................................................42

بهایابی..........................................................................................................................................45

سیستم «بهایابی سفارش کار»...............................................................................................................46

سیستم «بهایابی مرحلهای»..................................................................................................................46

جریان بهای تمام شده در بهایابی سفارش کار .............................................................................................46

کارت بهای تمام شدهی سفارش.............................................................................................................48

بهای تمام شدهی مواد........................................................................................................................48

بهای تمام شدهی دستمزد...................................................................................................................48

بهای تمام شدهی سربار ......................................................................................................................48

کسر جذب سربار..............................................................................................................................50

اضافه جذب سربار.............................................................................................................................50

راحل اجرای طرح .............................................................................................................................52

تهیه صورت وضعیت قطعی و نهایی: ........................................................................................................57

محاسبه سود پیمانهای ناتمام: (روش درصد پیشرفت کار)- براساس مخارج واقعی ...................................................58

صورت سود و زیان پیمان (محاسبه سود و زیان ظاهری): ................................................................................59

محاسبه سود پیمانهای ناتمام براساس مخارج برآوردی: .................................................................................61

ردیابی جریان بهای تمام شده ...............................................................................................................62

سیستم ثبت دائمی..........................................................................................................................182

سؤالات چهارگزینه ای.......................................................................................................................187

پاسخ سؤالات چهارگزینه ای................................................................................................................190

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.59 mb

تعداد صفحه: 190

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ترجمه مقاله واسط تغذیه القایی دوطرفه برای وسایل نقلیه الکتریکی در سیستمهای v2g:ترجمه مقاله واسط تغذیه القایی دوطرفه برای وسایل نقلیه الکتریکی در سیستمهای v2g,ترجمه مقاله ,واسط تغذیه القایی دوطرفه برای وسایل نقلیه الکتریکی در سیستمهای v2g,تولید برق توزیع شده,وسایل برقی (ev),انتقال برق القایی

شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی:شخصیت پردازی ,نظامی گنجوی,لیلی و مجنون , ویژگی های ادبی لیلی ومجنون نظامی

پاورپوینت بررسی و تحلیل برج رودخانه پرل در چین:دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل برج رودخانه پرل در چین,برج رودخانه پرل در چین,pearl river tower,بررسی و تحلیل برج رودخانه پرل در چین,برج,پاورپوینت برج رودخانه پرل در چین,پاورپوینت بررسی و تحلیل برج رودخانه پرل در چین

پاورپوینت بررسی ساختار فایل ها:دانلود پاورپوینت بررسی ساختار فایلها (ذخیره و بازیابی اطلاعات),تحقیق بررسی ساختار فایلها (ذخیره و بازیابی اطلاعات),مقاله بررسی ساختار فایلها (ذخیره و بازیابی اطلاعات),پاورپوینت بررسی ساختار فایلها (ذخیره و بازیابی اطلاعات),بررسی ساختار فایلها (ذخیره و بازیابی اطلاعات),ساختار فایلها ,ذخیره ,بازیابی اطلاعات

رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران:منبع کنترل رفتار , میزان تحصیلات ,منبع کنترل,اسناد,کنترل,درک کنترل,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

دانلود مقاله المانهای ساندویچ پانل:آشنایی با المانهای ساندویچ پانل,كاربرد پانل‌های ساندویچی كامپوزیتی در ایران و جهان,دلایل عدم استقبال از پانل‌های ساندویچی در ایران,پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد,خواص پانلهای سه بعدی,کلیات استفاده از پانلهای ساندویچی,مزایای استفاده از پانلهای ساندویچی,عیب های تری دی پانل,مزیت استفاده از سیستم دیوار سه بعدی نسبت به سیستم سن

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جريان وجوه نقد:دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جريان وجوه نقد,استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جريان وجوه نقد,صورت جريان وجوه نقد,حسابداری,استاندارد حسابداری شماره 2 ,پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جريان وجوه نقد,پاورپوینت حسابداری

پاورپوینت مدیریت سود و کیفیت سود:پاورپوینت مدیریت سود و کیفیت سود,دانلود پاورپوینت مدیریت سود و کیفیت سود,پاورپوینت رایگان مدیریت سود و کیفیت سود,پاورپوینت مدیریت سود چیست,پاورپوینت تعریف مدیریت سود,پاورپوینت کیفیت سود چیست,پاورپوینت تعریف کیفیت سود ,پاورپوینت مفهوم مدیریت سود,دانلود مدیریت سود و کیفیت سود,مدیریت سود و کیفیت سود!@#,تحقیق مدیریت سود و کیفیت سود,پروژه مدیر

بررسی مشکلات دیکته نویسی (نوشتاری) دانش آموزان:دیکته نویسی,نوشتاری,دانش آموزان,نارسانویسی,املا,مشکل املایی,پروژه,تحقیق,مقاله,جزوه,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود پژوهش

پاورپوینت ضوابط طراحی استخرها:ضوابط طراحی استخرها,پاورپوینت ضوابط طراحی استخرها,دانلود پاورپوینت ضوابط طراحی استخرها,طراحی کاسه استخر,پاورپوینت طراحی کاسه استخر,دانلود پاورپوینت طراحی کاسه استخر,شرایط فنی و اجرایی استخر,پاورپوینت شرایط فنی و اجرایی استخر,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری